Oudercommissie

Als ouder/verzorger kun je meedenken en meewerken in de opvang, zodat jouw kind een plek heeft waar het graag naartoe gaat om te spelen, te leren en/of om na school lekker bij te komen. Dit kan via de oudercommissie.

 

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie Duimelijntje is een schakel tussen de directeur van Duimelijntje, Ineke Hofstee, en de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar Duimelijntje kunnen gaan.

 

Als lid van de oudercommissie:

  • heb je invloed op het beleid;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind(eren);
  • doe je ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

De oudercommissie geeft op verzoek van de directeur advies, maar kan ook ongevraagd advies geven.

 

Waarover denkt de oudercommissie mee (adviesrecht)?

Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke kinderopvang een oudercommissie hebben. In de wet staat waar een oudercommissie adviesrecht over heeft.  De oudercommissie praat mee over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogische beleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte en het niveau van de leiding);
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de klachtenregeling;
  • de openingstijden;
  • eventuele prijswijzigingen.

Dit houdt in dat de directeur, wanneer sprake is van wijziging of nieuw beleid in een van bovenstaande adviesonderwerpen, geen besluit kan nemen zonder de oudercommissie te raadplegen. Nadat de oudercommissie advies heeft uitgebracht, moet de directeur daarop schriftelijk reageren. Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen.

Naast dat adviesrecht mag de oudercommissie ook ongevraagd advies geven. Als de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is de directeur niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal de directeur ongevraagd advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen. 

 

Wat moet ik doen als ik in de oudercommissie zit?

Je bent als lid van de oudercommissie de schakel tussen de ouders/verzorgers van de kinderen die Duimelijntje bezoeken en de directeur van Duimelijntje. Je bent de spreekbuis van de ouders/verzorgers en informeert bij hen of zij tevreden zijn of verbeterpunten hebben. Je bevordert goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/verzorgers. Ook fungeer je als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

 

De taken van de oudercommissie staan beschreven in het reglement.  Maar een oudercommissie hoeft het niet slechts te houden bij de afgesproken taken. Als lid van de oudercommissie moet je de kwaliteit van de kinderopvang altijd in de gaten houden. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van de kinderen.

 

Je woont de vergaderingen van de oudercommissie bij en draagt bij aan de adviezen die de oudercommissie gevraagd en ongevraagd geeft. De oudercommissie Duimelijntje heeft als doelstelling om drie keer per jaar een vergadering te houden. In een aantal gevallen zal de directeur van Duimelijntje ook daarbij aanwezig zijn.

 

Betrokkenheid ouders

Het is in het belang van de kinderen dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij Duimelijntje. Daarom zal er één keer per jaar een ouderavond/thema-avond georganiseerd worden. Het thema zal in overleg met de directeur en oudercommissie worden bepaald. Indien je een specifiek thema wilt bespreken of een agendapunt hebt, mail dit dan zeker!

 

Leden van de oudercommissie

Momenteel bestaat de oudercommissie Duimelijntje uit de volgende leden:

Mijn naam is Dorus Goossens. Ik ben getrouwd met Eeke Harting. Samen hebben wij 1 zoon en 1 dochter. Jop (4 jaar) en Lopke (2 jaar). Jop zit op de BSO Rakkertjes en Lopke gaat naar het dagverblijf bij de Clowntjes groep. Ik werk als transitie manager bij een internationaal Business Process Outsourcings organisatie. Ik hoop met mijn deelname aan de oudercommissie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van de OC en de verdere ontwikkeling van de opvang.

Mijn naam Ellen Lindhout-Kolk. Mijn man Johan en ik zijn de ouders van Ruben (3 jaar) en momenteel in verwachting van een tweede kindje. Ruben gaat nu al 3 jaar met plezier naar de crèche, eerst op de Pooh groep en nu op de Nijntje groep. Op mijn werk houd ik me bezig met planning en verbeterprojecten. Ik geloof dat er altijd ruimte is voor verbetering en ik vind het leuk om mee te denken over de verbeteringen bij Duimelijntje.

Mijn naam is Cindy van Deventer. Ik ben getrouwd met Chris van Deventer. Wij zijn ouders van Isabel (4) en Hugo (2). Isabel is 4 jaar lang met veel plezier naar Duimelijntje gegaan. Hugo heeft het erg naar zijn zin bij de Clowntjes-groep. Ik ben werkzaam als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ik draag Duimelijntje een warm hart toe en denk daarom graag mee over het beleid en de kwaliteit van de opvang.

Contact

Wij hebben de steun nodig van alle ouders/verzorgers. U kunt ons helpen door ervaringen bij Duimelijntje te delen. Heeft u aandachtgebieden of zaken die voor u belangrijk zijn, laat het dan ons weten. Misschien wilt u zelfs lid worden van de oudercommissie Duimelijntje?

Neem dan contact op met de oudercommissie via oc_duimelijntje@outlook.com.

 

Relevante links

Contactgegevens

Mw. I. Hofstee

Directeur

 

Frans Halsstraat 2

2162 CM Lisse

Nederland


0252-410328

 

info@crecheduimelijntje.nl